Yau Yat Tsuen Gardens

Hong Lok Yuen

Bel-Air Rise

Bel-Air Rise

Bel-Air Rise

The Cairnhill

MacDonnell Road

MacDonnell Road

Greenwood Terrace

Greenwood Terrace

Greenwood Terrace

Illumination Terrace

Bel-Air Rise

Bel-Air Rise

Bel-Air Rise

The Arch

The Cairnhill

The Cairnhill

MacDonnell Road

MacDonnell Road

Central Plaza

Central Plaza

111 Leighton Road

111 Leighton Road

111 Leighton Road

111 Leighton Road

111 Leighton Road